תקנון האתר

כללי 

א. אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") הוא בבעלותה של רותם שליט כהן, עוסק מורשה מס' 305143729, מכתובת סמולנסקין 9, תל אביב מיקוד6341514 (להלן: אמארה" או "העוסק") ומופעל על ידה. האתר מהווה חנות מקוונת למכירת מוצרים המשווקים על ידי העוסק, אשר מהווה חנות וירטואלית, על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.

ב. האמור בתקנון כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כאמור בתקנון זה כמתייחס גם ללשון נקבה ולהפך

ג. תנאי תקנון זה, יחולו על כל שימוש באתר ו/או רכישה שתתבצע דרכו. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או כל שימוש אחר באתר (להלן: "השימוש באתר") מהווה אישור והסכמה של המשתמש/הגולש (להלן: "המשתמש") לתנאי תקנון זה. המשתמש מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון בעיון וכי הוא מודע ומסכים להן במלואן. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאים או לחלקם המשתמש מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

ד. כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמש בלבד והן לא תשמשנה בפרשנות התקנון

 

השימוש באתר

ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר אך ורק בכפוף למילוי התנאים המצטברים כמפורט כדלקמן:

א. המשתמש מצהיר כי הוא בגיר (מעל גיל 18) וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות (אם המשתמש קטין או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס שלו).

ב. המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

ג. המשתמש בעל תא דואר אלקטרוני פעיל וכשיר ברשת האינטרנט.

ד. המשתמש בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי (למעט כרטיס אמריקן אקספרס) ויכול למסור מספר טלפון שבו ניתן ליצור עמו קשר.

ה. הרכישה היא לצריכה פרטית בלבד ולא רכישה סיטונאית.

העוסק יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להשעות או לחסום את הגישה לרכישה ו/או הגלישה, באופן זמני או קבוע, של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תקנון זה ו/או הפוגעת בקניין הרוחני של אמארה או של צד אחר ו/או הפוגעת באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או הפוגעת בפעילותו התקינה של האתר או מערכת המחשבים של אמארה ו/או לפי כל דין. כמו כן אמארה תהיה רשאית לבטל כל רכישה שבוצעה בניגוד להוראות תקנון זה או במקרה של חשש שנעשתה פעולה בניגוד לדין כלשהו החל על אמארה ו/או על הלקוח

 

רכישה באמצעות האתר

א. המכירה באתר היא בשיטת מכירה רגילה לכל דבר ועניין. במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. המשתמש בוחר מוצר ומבצע את הקנייה בהתאם להוראות באתר.

ב. המשתמש יהא רשאי לבחור מבין מגוון הפריטים שיוצעו למכירה באמצעות האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של אמארה. המשתמש יבחר את המידה, הצבע והכמות הרצויים של המוצר/ים המבוקש/ים. יובהר כי ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו הדבר לא יחייב את אמארה. הצבעים שיוצגו באתר וכל תמונה שהיא הכוללת מוצר המוצע לרכישה, נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין המוצרים במציאות; ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך.

ג. הנהלת האתר ואמארה תהיה רשאית לעדכן את התוכן באתר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פריטים, להסיר מוצרים שלגביהם אזל המלאי, להוסיף או להחסיר מידות ו/או צבעים ולשנות את מחיר הפריטים  המפורטים באתר ובלא צורך בהודעה מוקדמת מראש.

ד. על מנת לבצע רכישה, המשתמש ימסור פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכן פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יבוצע התשלום בגין הרכישה(למעט כרטיס אמריקן אקספרס). לבסוף, יאשר המשתמש את ביצוע ההזמנה (להלן: "ההזמנה"). המשתמש מצהיר כי הפרטים שימסור במהלך ההזמנה יהיו אמיתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים אמארה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית  ולא חוקית וכי נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לאמארה בשל כך.

ה. לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק אמארה את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי הרלוונטית ועם קבלת אישורה העקרוני של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי אמארה בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא"ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה ואינה מחייבת את אמארה. רישומי המחשב הפנימיים של אמארה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה חלוטה לביצוע ההזמנה כאמור.

ו. יובהר ויודגש כי העסקה תושלם רק לאחר שאמארה תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית.

ז. יש לציין, כי מניין הימים לצורך משלוח ההזמנה יחל רק במועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

ח. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר ו/או תישלח למשתמש הודעה דוא"ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה והמשתמש לא יחויב בתשלום.

ט. לאחר ביצוע ההזמנה יוכל המשתמש לקבל פרטים לגבי מצב ההזמנה ו/או המשלוח באמצעות האתר/מחלקת שירות לקוחות של אמארה כפי שיפורט בתקנון זה

 

משלוחים ואספקת מוצרים

א. אמארה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל בלבד  שיציין המשתמש בעת הזמנתו, והכל בכפוף למדיניות חברת השליחויות.

ב. הלקוח יידרש לשלם דמי משלוח, בסכומים הקבועים באתר אמארה מעת לעת. למרות האמור לעיל, אמארה עשויה להעניק מעת לעת הנחה בדמי המשלוח או משלוח חינם, בתנאים מסויימים או ללא תנאים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת מראש.

ג. אמארה תספק אך רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש מפורשות.

ד. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, למעט על פי דין

 

הוראות כלליות בעניין משלוחים ואספקת מוצרים

א. מועד אספקת המשלוח לעיל יהיה עד 7 ימי עסקים ממועד אישור העסקה, אלא אם פורסמה תקופה אחרת באתר, למעט יהודה ושומרון (12 ימי עסקים), רמת הגולן (10 ימי עסקים) ואילת (10 ימי עסקים). במקרים של היקף הזמנות חריג באתר, ייתכנו עיכובים במועדי האספקה (בין ביחס למועד האספקה הנקוב בתנאי שימוש אלה ובין ביחס למועד האספקה שפורסם באתר, אם פורסם). לפיכך, באותם מקרים חריגים, עיכוב באספקה של עד 10 ימי עסקים לא ייחשב כהפרה מצד אמארה וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד אמארה.

ב. מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג וימי חג) כאשר תחילת ספירתם הוא ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. אמארה עשויה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוח ותנאי המשלוח שיצוינו באתר בעת ביצוע ההזמנה. הזמנה שבוצעה ביום עסקים לאחר השעה 12:00, או ביום שאינו יום עסקים, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

ג. אמארה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ו/או לא מלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של אמארה לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני, מלחמה וכיוצ"ב.

ד. בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלה, גם התקנון של חברת או כל גוף אחר באמצעותו תבצע אמארה את המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש

ה. ביטול הזמנה יתבצע בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אמארה.

ו. אמארה תהיה רשאית ליצור קשר טלפוני עם הלקוח לצורך החלפת מוצר שנרכש במוצר דומה באותה עלות, זאת במקרים חריגים אשר בהם לא ניתן לספק את המוצר שהוזמן, לרבות מקרים שאינם בשליטת אמארה

 

מסירת פרטים על ידי המשתמש

א. על מנת לבצע את ההזמנה יתכן והמשתמש יידרש להירשם לאתר באמצעות כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה אישית לפי בחירת העסק. כמו כן, המשתמש יידרש לספק פרטים שיידרשו לצורך טיפול בהזמנה כגון שם מלא, כתובת מגורים, כתובת למשלוח, טלפון נייד, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, כתובת אי מייל. המשתמש מאשר ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מסירת הפרטים מעידה על הסכמתו של המשתמש למסירתם.

ב. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר במהלך הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ולרבות מידע ונתונים שנאספו אודות המשתמש במהלך השימוש והגלישה באתר, ייאגרו במאגר המידע של אמארה. הרישום לאתר ו/או השימוש בו מהווים הסכמה ואישור של המשתמש לאגור מידע כאמור ולעשות בו כל שימוש, והכל בכפוף לכל לדין.

ג. ככל שהמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות מטעם אמארה המשתמש יוכל לבחור, בעת ההרשמה לאתר, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של אמארה. כמו כן יוכל המשתמש לבחור להסיר, בכל עת, את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר.

ד. אמארה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" - קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש, באמצעות הדפדפן, על מנת, בין היתר, לספק למשתמש  שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי המשתמש יוכל לבחור, באמצעות הדפדפן בו הוא עושה שימוש, שלא לאחסן או למחוק את קבצי "העוגיות" ממחשבו.

ה. הנהלת האתר רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר.

ו. אמארה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים וסבירים על מנת לשמור על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. למרות האמור לעיל, אמארה לא תהא אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה של אמארה ו/או הנובעים מכוח עליון.

 

פרטיות המשתמש ואבטחת מידע

א. פרטיות משתמשי האתר חשובה לאמארה ואמארה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים וכנדרש ובכפוף על פי דין על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה על ידי המשתמשים. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של מבקרי ו/או לקוחות האתר, אמארה מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשות בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.

ב. חשוב לציין כי בעת שימוש בשירותי האתר נאסף על המשתמש מידע ממס' מקורות (להלן בפרק זה: "המידע"): א. מידע שהמשתמש מוסר ביודעין. הנרשם לאתר מאשר שהוא מסר את המידע אודותיו מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה. המשתמש יהיה אחראי באשר לנכונות המידע הנמסר על ידו; ב. מידע שמתקבל כתוצאה משימוש באתר (מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמה, פרסומות שקרא המשתמש באתר, העמודים שבהם צפה המשתמש, הצעות והשירותים שעניינו את המשתמש וכו').

 ג. השימוש במידע נעשה בהתאם ובכפוף לכל דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות  בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא"ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית "עוגיה" (Cookies) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכו'.

 ד. המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול וניהול האתר (כגון על ידי העברת מידע לעובדי אמארה ו/או לספקי האתר), והכל בהתאם להוראות התקנון ובכפוף לכל דין.

 ה. אמארה תוכל למסור פרטים כאמור גם לצרכים אחרים ככל שתידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון ושימוש הלקוחות באתר ו/או אם תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר וככל שהמידע יועבר לאותו גוף שיקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות באמארה ו/או אם תעלה טענה ו/או יתעורר חשד אצל אמארה כי הנרשם לאתר ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע באמארה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או חשד כי המשתמשת ביצעה שימוש שיש בו משום לאפשר, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי ו/או חשוד כמעשה בלתי חוקי ו/או שימוש שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם אמארה.

 ו. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשם לכך שמידע אודות פרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיו יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של אמארה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש הכל על פי הדין. המשתמש רשאי לדרוש מאמארה בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. המשתמש מוסר את פרטיו מרצונו החופשי. ידוע לו כי לא חל עליו חובה חוקית למסור את המידע אודותיו. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמש בלבד.

 ז. למשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי אמארה בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיו כאמור לעיל והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").

 ח. הסכמת המשתמש לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים מסחריים, פרסומיים, מבצעים, הטבות, שת"פים ועדכונים שונים בקשר עם המותגים והמוצרים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד (SMS/WhatsApp) הסכים חבר מועדון לקבלת דיוור, או לא הודיע על סירובו לקבלת דיוור, רשאי הוא, בכל עת, להודיע לאמארה על סירובו לקבל. הודעת הסירוב תינתן בכתב, לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור

 ט. על מנת שהמשתמש יוכל להסירו מקבלת הדיוור שנשלח על ידי אמארה, על המשתמש לשלוח פניה אל שירות הלקוחות של אמארה.

 י. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר ביותרתקן PCI ופרטי האשראי לא נרשמים במחשבי אמארה ו/או בידיה

 במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, אמארה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם ללקוחה או למי מטעמה ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות תקין ובאיכות גבוהה, אם כי אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.

 אמארה תהא רשאית לעשות שימוש ב-"עוגיות" Cookies (קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות –  לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע  מקבלתCookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

החזרת מוצרים/ביטול עסקה, השלמת עסקה ועסקה חלקית

א. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה או להחזיר את המוצרים, בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אמארה, כמפורט באתר, ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו.

ב. החלפות וזיכויים ייעשו בהתאם למחיר ששולם בעד הפריטים בפועל (לא כולל דמי משלוח), כפי שהוא מופיע בחשבונית הקנייה.

ג. ניתן להחליף מוצרים שנרכשו באתר או להחזירם תמורת זיכויבתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצרובלבד שהמוצר תקין, באריזתו המקורית ונושא תווית מקורית ומבלי שנעשה בו שימוש, בצירוף חשבונית קנייה ובכפוף לכל דין.

ד. החזרת המוצרים אפשרית בדרכים הבאות

[email protected] :בתיאום מראש בכתובת דואר אלקטרוני-

או בעל פה בשירות הלקוחות הטלפוני במספר- 050-4555716

באמצעות שליח בעלות של 30 שקלים שיופחתו מסך הזיכוי (במידה והלקוח בוחר בקרדיט לאתר, השליח הוא ללא עלות).

ה. אין באמור כדי לגרוע מזכות הלקוח/ה לביטול עסקה, לרבות ביחס למוצרים המפורטים בסעיף זה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לעניין ביטול עסקהר' להלן.

ו. החלפה תיעשה בכפוף לזמינות המוצרים במלאי האתר.

ח. אין במדיניות החזרת המוצרים של אמארה כדי לגרוע מהוראות כל דין ועל פי כל חוק

 

ביטולים

:א. ביטול עסקה שבוצעה באתר האינטרנט של אמארה

צרכן הרוכש מוצר באתר אמארה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. הפירוט המובא להלן הוא תקציר לא מחייב של הכללים המלאים והמחייבים הנמצאים בחוק הגנת הצרכן. אין באמור בתקציר זה כדי להגביל את זכויותיה של אמארה או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי חוק הגנת הצרכן.

:ב. מועד הביטול

אפשר לבטל את הרכישה בתוך:  (א) 14 ימים מיום קבלת המוצר; (ב) 14 ימים מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג1(ב) לחוק הגנת הצרכןלפי המועד המאוחר בניהם.

ג. דרכי הביטולאמארה מאפשרת לבטל עסקה שנעשתה באתר האינטרנט שלה, באמצעות הודעת ביטול שימסור הצרכן בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן:

      בעל פה; באמצעות שירות הלקוחות של אמארה טלפונית.

[email protected] במייל לכתובת -

בהודעת הביטול יש לציין את שם הצרכן ואת מספר תעודת הזהות שלו. כדי לסייע לאמארה לאתר את העסקה הרלוונטית, מתבקש הצרכן לצרף להודעת הביטול חשבונית/קבלה לשם זיהוי העסקה וסכומה.

ד. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה (להלן: "אי התאמה") תחזיר אמארה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן.
על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו בטרם הסרת הטיקט מהפריט. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 3 יום מיום קבלת המוצר, עלידי הודעת ביטול בדואר אלקטרוני [email protected] לשירות הלקוחות של אמארה, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

ה. במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר אמארה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן.

ו. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של אמארה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.

ז. בכל מקרה, המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

ח. בהתאם לתיקון 47 לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998), אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר האינטרנט של אמארה אשר כללה שיחה טלפונית עם נציג אמארה יהיו רשאים לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי המאוחר. בכל שאלה ניתן לפנות לשרות הלקוחות של אמארה:

[email protected] במייל בכתובת-

בטלפון שירות הלקוחות של אמארה -

י. אם המשתמש הזמין מספר מוצרים וההזמנה סופקה ללקוח, מכל סיבה שהיא, באופן חלקי (לרבות חוסר במלאי), המשתמש יחויב רק בגין המוצרים שסופקו בפועל והחיוב, ככל שהיה, בגין המוצרים שלא סופקו יבוטל. המשתמש נותן את הסכמתו לביטול, כאמור, מראש.

יא. אם המשתמש לא השלים את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום ו/או כל פרט מידע דרוש אחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של אמארה, יראו את ההזמנה ככזאת שלא השתכללה, לא אושרה, ועל ככזו שלא בוצעה.

יב. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לאמארה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר, יהא המשתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר אמארה ובהתאם לכל דין.

יג. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון (כהגדרתו להלן) ו/או כל אירוע שאינו בשליטת אמארה ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של אמארה באופן מלא או חלקי, תהא אמארה רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהי.

יד. אמארה נוקטת באמצעים מקובלים על מנת להבטיח כי בכל זמן נתון מלאי המוצרים המוצג למכירה באתר יהיה זהה למלאי המוצרים הפיזי הנמצא אצלה. עם זאת, יתכנו מקרים חריגים בהם יתברר לאמארה, לאחר השלמת ההזמנה על ידי המשתמש, כי המוצר המוזמן אזל מהמלאי. במקרים אלה תהא אמארה רשאית לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי. במקרה כאמור אמארה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

טו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אמארה תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו

טז. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אמארה תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד ג' כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ובמערכת ביצוע ההזמנות, או מנסים או ניסו לרכוש את המוצרים שלא למטרת שימוש פרטי (למשל, רכישה סיטונאית).

יז. במקרה של פעילות מיוחדת באתר כגון מארזי מתנה המחולקים, הפעילות מוגבלת למלאי הקיים והיא עד גמר המלאי

 

פעילות האתר

 א. השירות באתר ניתן כמו שהוא ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

ב. אמארה עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור, אמארה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט.

 

אחריות ושירות

א. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הם חדשים ותקינים אלא אם צויין אחרת

ב. בכל מקרה שהמשתמש סבור כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות לשירות הלקוחות של אמארה על מנת לטפל בפנייתו, בהתאם להוראות תקנון זה והוראות כל דין.

 

קניין רוחני

א. כל זכויות הקניין הרוחני של אמארה לרבות בגין עיצובו הגרפי של אתר אמארה, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של אמארה.

ב. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם, למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיו"ב) בלא קבלת רשותה המפורשת של אמארה מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.

ג. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, אייקונים, כל התוכן המילולי, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של אמארה

ד. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיאובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

ה. אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה קניינית של אמארה

 

שונות

א. אמארה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

ב. אמארה לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כ אמארה אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים / פעיל.

ג. רישומיה הממוחשבים של אמארה בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר האינטרנט יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.

ד. אמארה תהא רשאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת הוראות תנאי השימוש ו/או תקנון השימוש האלו, חלה בכל עת על המשתמש בלבד.

ה. תקנון זה וכל סכסוך הקשורים בו יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהתקנון או הקשור בו תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בת"א-יפו.

15% off
your first order

הצטרפי לניוזלטר שלנו וקבלי 15% הנחה בהזמנה הראשונה שלך!
בנוסף, תישארי מעודכנת בכל המבצעים והעדכונים החמים שלנו

*ללא כפל הטבות הנחות
זה הקוד שיקנה לך 15% לקנייה באתר.
XOXO15
הזיני את הקוד בסל הקניות וההנחה תתעדכן אוטומטית.